greater white fronted goose

greater white fronted goose







Copyright © Akkana Peck.

Akkana's Wildlife Photos
Akkana's Photo Page