white faced ibis

white faced ibis

Copyright © Akkana Peck.

Akkana's Wildlife Photos
Akkana's Photo Page